Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/wadb/application/vi/changes/?page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 53,
  "next": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/changes/?page=3",
  "previous": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/changes/",
  "results": [
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24823/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.845938Z",
      "action": 59,
      "target": "Giữ màn hình bật khi \"%s\" được bật",
      "id": 14634,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14634/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24824/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.845992Z",
      "action": 59,
      "target": "Cổng",
      "id": 14635,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14635/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24825/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846046Z",
      "action": 59,
      "target": "Số cổng phải là 1025–65535",
      "id": 14636,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14636/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24826/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846100Z",
      "action": 59,
      "target": "Sử dụng thông báo có mức độ ưu tiên thấp",
      "id": 14637,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14637/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24827/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846154Z",
      "action": 59,
      "target": "Thông báo sẽ được hiển thị ở dưới cùng với những thông báo khác và biểu tượng thông báo sẽ bị ẩn khỏi thanh trạng thái",
      "id": 14638,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14638/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24828/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846209Z",
      "action": 59,
      "target": "Chủ đề",
      "id": 14639,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14639/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24829/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846263Z",
      "action": 59,
      "target": "Mặc định",
      "id": 14640,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14640/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24830/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846316Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 14641,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14641/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24831/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846370Z",
      "action": 59,
      "target": "Hồng",
      "id": 14642,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14642/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24832/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846424Z",
      "action": 59,
      "target": "Bắt đầu khi khởi động",
      "id": 14643,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14643/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24833/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846477Z",
      "action": 59,
      "target": "Bật \"%s\" khi thiết bị khởi động",
      "id": 14644,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14644/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24834/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846531Z",
      "action": 59,
      "target": "Trạng thái đang chạy",
      "id": 14645,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14645/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24835/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846586Z",
      "action": 59,
      "target": "Cài đặt thông báo",
      "id": 14646,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14646/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24836/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846640Z",
      "action": 59,
      "target": "Thay đổi cài đặt thông báo từ hệ thống",
      "id": 14647,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14647/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24837/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846694Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 14648,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14648/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24838/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846747Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 14649,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14649/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24839/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846801Z",
      "action": 59,
      "target": "",
      "id": 14650,
      "action_name": "String updated in the repository",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14650/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:48.846852Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 14651,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14651/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T03:15:51.890694Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 14739,
      "action_name": "New strings to translate",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14739/"
    },
    {
      "unit": "https://weblate.rikka.app/api/units/24805/",
      "component": "https://weblate.rikka.app/api/components/wadb/application/",
      "translation": "https://weblate.rikka.app/api/translations/wadb/application/vi/",
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2022-04-07T13:52:33.200730Z",
      "action": 30,
      "target": "The translation is contributed by <xliff:g xmlns:xliff=\"urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2\" id=\"translator_names\">%1$s</xliff:g>.",
      "id": 14818,
      "action_name": "Source string changed",
      "url": "https://weblate.rikka.app/api/changes/14818/"
    }
  ]
}